skup tonerów skup tonerów

W dniach 25-29 maja 2015 bezpłatnie utylizujemy złom komputerowy. Zobacz szczegóły >>

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Andrzeja Lużyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firma ProOptimum Andrzej Lużyński z siedzibą w Katowicach za pośrednictwem sklepu internetowego skupjerzego.pl (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym").

Adres korespondencyjny:

Biuro handlowe
41-200 Sosnowiec,
ul. Ptasia 3,
telefon kontaktowy: +48 32 763-76-52,
e-mail: skupjerzego@skupjerzego.pl
Otwarte w godzinach od 8:00 do 16:00.

SŁOWNICZEK:

Biuro handlowe - Biuro Sprzedawcy zlokalizowane w Sosnowcu, ul. Ptasia 3, otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) Firmę kurierską;
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi droga elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Koszyk - element funkcjonalny sklepu skupjerzego.pl, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca - oznacza Andrzeja Lużyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ProOptimum Andrzej Lużyński, z siedzibą w Katowicach (40-872), ul. Zawiszy Czarnego 2/10, NIP: 635-183-12-96, Regon: 243146563, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: skupjerzego@skupjerzego.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na Stronie Internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

§ 2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu.
 4. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej skupjerzego.pl lub poczty elektronicznej.
 5. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).
 6. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach pracy Biura handlowego - tj od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 16.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje zamówienie poprzez wybór danego produktu, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Do koszyka". Następnie Klient ma możliwość weryfikacji ilości zamówionych towarów znajdujących się w Koszyku. Poprzez kliknięcie na przycisk "przejdź dalej" Klient przechodzi do strony "Formularz zamówienia". W tym miejscu należy uzupełnić dane osobowe, dokonać wyboru formy płatności oraz formy dostawy. Po dokonaniu wyboru formy płatności i formy dostawy, Klient składa zamówienie przez wysłanie "formularza zamówienia" do Sprzedawcy wybierając przycisk "wyślij zamówienie". Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 8. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
  - wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
  - wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
  - wyboru formy płatności;
 10. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru oraz jego ilość jaką chce zamówić spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój numer telefonu i adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

§ 3. Ceny towarów

 1. Wszystkie podawane na stronie sklepu ceny:
  - podawane są w złotych polskich;
  - zawierają podatek VAT;
 2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie skupjerzego.pl zamieszczone są przy danym produkcie.
 3. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest do faktury lub paragonu.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną, jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 5. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 4. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z Biurem handlowym - telefonicznym bądź mailowym w godzinach jego urzędowania.(patrz: zakładka "KONTAKT").
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii:
  - ilości zamówionych artykułów,
  - adresu wysyłki,
  - danych do faktury,
  - rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

  W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dyskont otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 5. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
  - gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w Biurze handlowym Sprzedawcy
  - gotówka za pobraniem - przy odbiorze zamówienia od Dostawcy -( w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
  - przelewem elektronicznym, bankowym - (w tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.)
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty za zamówienie.
 3. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 6. Dostawa i czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacje o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 1.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności "za pobraniem".
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Handlowym Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 7. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Wszystkie Towary oferowane na Stronie Internetowej Sklepu objęte są 2 letnią gwarancją liczona od daty zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na Stronie Internetowej sklepu w zakładce "Gwarancja".
 3. Klient ma prawo złożyć u Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  - posiada wady fabryczne;
  - posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  - jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się formularzem reklamacji lub formularzem zwrotu / wymiany Towaru znajdujących się Stronie Internetowej Sklepu w zakładce "GWARANCJA".
 5. W celu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

  ProOptimum Andrzej Lużyński
  Ul. Ptasia 3
  41-200 Sonowiec

  Z dopiskiem "reklamacja skupjerzego.pl"
 6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego produktu.
 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa dyskont zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również - zamiast zwrotu należności - zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
 8. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce "POMOC" - Formularz odstąpienia. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sprzedawcy na adres:

  ProOptimum Andrzej Lużyński
  Ul. Ptasia 3
  41-200 Sosnowiec


  Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10. Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Sprzedawcy. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych dyskontu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  - Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy,
  - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  - niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Hit cenowy:

Tusz
HP
343

3,00 zł

Tusz HP 343

Tusz
HP
300 XL CZARNY

3,00 zł

Tusz HP 300 XL CZARNY

Tusz
HP
338

2,00 zł

Tusz HP 338

Tusz
HP
C 313 A/X

1,00 zł

Tusz HP C 313 A/X

Panel Klienta:

Login:

Hasło:

Załóż konto

Koszyk

Działalność charytatywna:

Zużyte tusze i tonery na hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu

Aktualności

2016-06-21

Zaktualizowano cennik skupu tuszy i tonerów.

2015-09-17

Zaktualizowano cennik skupu tuszy i tonerów.

2015-04-01

Zaktualizowano cennik skupu tuszy i tonerów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności